Om koncernen

Mattssongruppen är en teknikkoncern med ett antal företag grupperade i fyra affärsområden; Mekanik, Marin Design, Papper & Kartong och Fastigheter.

 

Flexibilitet, Kvalitet & Leveranssäkerhet

Inom våra respektive verksamheter erbjuder vi totalt projektansvar och vi fungerar numera som systemleverantör till ett flertal storföretag inom främst exportsektorn. Koncernen drivs starkt decentraliserat och varje dotterföretag arbetar självständigt inom ramen för sin affärsidé. Vid större åtaganden kan flera företag inom koncernen samarbeta för en optimal lösning. Härvid vinner vårt projektorienterade arbetssätt gehör alltmer. Moderbolag är Mattssonföretagen i Uddevalla AB. Verksamheten inom moderbolaget omfattar fastighetsförvaltning samt koncernledning och vissa koncerngemensamma funktioner för dotterföretagen